Col·lecció Municipal

La col·lecció d’arqueologia municipal reflexa la llarga història de l’arqueologia a Tona. El 1916 es va descobrir prop del Camp de les Lloses una important estela ibèrica, amb la imatge d’una escena de lluita entre dos guerres ibers, que albirava l’existència d’un gran  jaciment a l’indret. Les excavacions de l’any 1943 a l’església de Sant Andreu del Castell van mostrar la seqüència cronològica de la història del pla del Castell així com les fases constructives de l’església i així s’iniciava la formació d’una important col·lecció arqueològica que va permetre la creació del Museu Municipal de Tona, l’any 1972, que formarà part del Centre d’Interpretació a partir de la seva inauguració l’any 2006.
Cal esmentar troballes molt singulars com la del mil·liari republicà del procònsol Mani Sergi al Vilar de Tona, l’any 1954, que evidenciava l’existència en el terme d’una primitiva infraestructura viària datada a l’entorn del 110 ane.  L’any 1958 es localitzava un sepulcre de fossa neolític en els terrenys de la bòbila Baucells. L’any 1972 es realitzen els primers treballs arqueològics a la torre de guaita del Castell de Tona.
Les intervencions a nivell de conservació, restauració i excavació del patrimoni local són moltes i van anar engrandint la col·lecció municipal:  els anys, 1957, 1959, 1961, 1988 i el 2008 es treballa a l’església de Sant Andreu del Castell, l’any 1973 es consolida l’aqüeducte  de Vilageriu, el 1982 s’inicia la restauració del casal i la capella de Mont-rodon, l’any 1992 i el 2010 es treballa al santuari de Lurdes, antiga església de Santa Maria del Barri i el 2003 es restaura la torre de guaita del Castell.
La sala dedicada a l’arqueologia municipal exemplifica la història del terme. L’ocupació va des de la prehistòria recent, les èpoques ibèrica i romana, i l’antiguitat tardoromana. Tona es va formar a partir d’una església parroquial (documentada des de l’any 888 o 889) i un castell, situats al turó del Pla del Castell. Als segles XVI i XVII, el centre del terme es va desplaçar del puig del Castell a la falda del turó, a banda i banda del camí ral, on es van formar els primers carrers del poble actual.