Col·lecció CdL

La col·lecció d’arqueologia es caracteritza per ser oberta i dinàmica, atès l’ingrés constant de noves peces a partir de les campanyes d’excavació que, de forma anual, es realitzen des de l’any 1991 fins a data d’avui.
La comunitat que va viure en aquest assentament, fa 2100 anys, es singularitza per la seva alta romanitat que cal vincular amb la logística de l’indret, amb funcions de post dedicat a les guarnicions militars romanorepublicanes que freqüentaven el lloc.
La col·lecció exemplifica molt bé la capacitat de la comunitat que hi vivia per produir i reparar les eines, les armes i el mobiliari que les tropes necessitaven, és per això que els objectes de ferro i de bronze hi tenen un paper protagonista. Les peces recuperades, en el seu context, permeten conèixer la vida quotidiana de la gent que vivia a l’assentament.
L’inventari de més de 20.000 peces està format per un 50% d’objectes de metall; el 50% restant es composa de materials ceràmics, lítics i ossis (restes antropològiques i faunístiques) fonamentalment.
La numismàtica mereix una menció especial pel nombre i importància que cal entendre a partir de la presència de l’exèrcit.
La conservació preventiva i la restauració de la col·lecció és una de les tasques prioritàries del Centre d’Interpretació amb la voluntat de preservar i difondre el valor arqueològic de la mateixa.